Informacje prawne i warunki użytkowania

Ogólne warunki

Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie do wszelkich form wyświetlania lub wykorzystywania informacji lub usług na tej stronie. Każdy użytkownik jest informowany o tych zasadach, uznaje je i akceptuje ich przestrzeganie.

Każdy użytkownik tej strony jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. W szczególności jest on zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby naruszać prywatność lub reputację osób, gdyby uzyskał on wiedzę na temat danych osobowych za pośrednictwem usług na tej stronie internetowej.

Ograniczenia i zakaz używania

Dane dostawcy przesłane zgodnie z wymogami prawnymi i wszystkimi innymi danymi osobowymi tej strony internetowej nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. W szczególności dane nie mogą być wykorzystywane lub przekazywane stronom trzecim w celu reklamy jakiegokolwiek rodzaju. Dostawca zastrzega sobie wszelkie prawa do komercyjnego wykorzystania. Wszelkie działania naruszające prawa podlegają prześladowaniom prawnym. (Niemcy: odnoszą się do prawa § 28 BDSG.)

Jakiekolwiek powielanie tej strony internetowej lub jej części na nośnikach elektronicznych jest zabronione, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody dostawcy.

Dopuszczalne są wydruki na papierze, jeśli spełnione są wszystkie następujące trzy warunki:
- dystrybucja jest bezpłatna,
- integralność powielanego dokumentu gwarantuje się bez modyfikacji i przeróbek,
- źródło i jego adres internetowy są wyraźnie i czytelnie podane na wydruku.

Każda forma modyfikacji jest uzależniona od zgody dostawcy.

Znaki towarowe

O ile nazwy marek lub znaki handlowe stron trzecich są wymienione na tej stronie, posiadacze praw są uprawnieni do wszystkich praw.

Prawa autorskie

Koncepcja, projekt tekstu oraz wszystkie ilustracje tej obecności w Internecie są chronione prawem autorskim. Każde użycie, które nie jest wyraźnie dozwolone przez prawo autorskie, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy.

Linki

Linki do treści stron trzecich

są ustalane przez dostawcę tylko dla lepszej orientacji i dalszych informacji. Nie jest on w żaden sposób odpowiedzialny za treść lub jakiekolwiek oświadczenia na stronach, do których prowadzą linki. Nie ma również wpływu na ich projekt ani treść. Jeśli dostawca uzyska wiedzę, że powiązana zawartość jest nielegalna, odpowiednie linki zostaną usunięte.

Linki do naszych stron internetowych

Każdy publiczny lub prywatny dostawca witryn internetowych jest uprawniony do umieszczania linków do tej witryny bez naszej uprzedniej zgody, jeśli źródło informacji jest poprawnie określone i jeśli informacje nie są osadzone w zagranicznych witrynach internetowych ("deep linking").

Zrzeczenie się i wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje na tej stronie zostały opracowane z wielką starannością. Jeżeli informacje są jednak nieprawidłowe lub niekompletne, dostawca nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania lub ewentualnej tymczasowej niedostępności obecności w Internecie.

W pozostałym zakresie dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub usług na tej stronie w dowolnym momencie.

Postanowenia końcowe

Dostawca może zmienić warunki użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Jeśli postanowienia niniejszych Warunków użytkowania są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Nieefektywne postanowienie zostanie zastąpione skutecznym postanowieniem, które w miarę możliwości osiąga zamierzony cel.

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, w którym wyłącza się ważność prawa handlowego ONZ.

Jeśli jesteś kupcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalnemu funduszowi na mocy prawa publicznego lub w inny sposób nie konsumentem (w rozumieniu dyrektywy 2011/83/UE), siedziba firmy usługodawcy jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów.